29.10.15

Sự khác nhau giữa hai nhóm lệnh Shape mode và Pathfinder

Câu hỏi: Tớ không hiểu lắm sự khác nhau giữa các lệnh Minus FrontMinus Back, Intersect Crop, UniteMerge. Đồng thời tớ cũng không biết nốt sự khác biệt giữa hai lệnh IntersectCrop. Và tại sao lệnh Minus Front lại nằm trong nhóm Shape Mode nhưng lệnh Minus Back lại nằm trong nhóm Pathfinder?

1

Trả lời:
Như cậu thấy trên hình, có hai lệnh thực sự giống nhau là TrimMerge. Chúng giống nhau vì hình mẫu ở trên quá đơn giản.

Với một hình phức tạp hơn như bên dưới. Cậu có thể thấy lệnh Trim thể hiện ranh giới phân biệt giữa hai đối tượng có màu sắc tương đồng. Trong khi đó lệnh Merge gộp tất cả các đối tượng có màu sắc tương đồng lại (tựa tựa như lệnh Unite). Cậu chỉ có thể thấy sự khác biệt này khi các đối tượng có cùng màu fill.

2

Lệnh Unite tạo ra một shape gộp chung tất cả các phần có thể thấy được của đối tượng lại, không phân biệt màu fill của các shape là gì. Trong khi đó lệnh Merge xóa đi phần chồng lên nhau giữa các shape (như hình trên là xóa đi phần hình chữ nhật đen nằm bên dưới vòng tròn đỏ) nhưng giữ lại những phần khác màu nhìn thấy được. Lệnh Merge chỉ gộp chung các shape lại thành shape mới khi chúng có cùng màu fill.

Như cậu có thể thấy ở trên, lệnh Intersect chỉ giữ lại phần đè lên nhau giữa các shape. Trong khi đó lệnh Crop giữ lại phần đè lên nhau của shape bên dưới và outline phần còn lại của shape bên trên.

Còn vụ tại sao lệnh Minus Front nằm trong nhóm Shape, trong khi đó lệnh Minus Back lại nằm trong nhóm Pathfinders thì quả thật tớ bó tay. Tớ đoán Adobe làm thế là để có chỗ cho nút Expand ở bên trên hộp công cụ Pathfinders.

Tóm lại, sự khác biệt giữa Shape ModePathfinders là gì. Lý thuyết căn bản là nhóm lệnh Shapemode có tác dụng tạo nên một shape mới bằng cách thay đổi ranh giới của các đối tượng được chọn. Trong khi đó Pathfinders chỉ làm thay đổi tương tác qua lại giữa các đối tượng mà không tạo ra shape mới. Tuy nhiên cũng có hai ngoại lệ là lệnh Crop và lệnh Minus Back. Hai lệnh này xóa bỏ đi một phần của các shape được chọn.

Nguồn:
http://graphicdesign.stackexchange.com/questions/28128/in-pathfinder-window-what-is-the-difference-between-a-shape-mode-and-a-pathfind

No comments:

Post a Comment