Showing posts with label tam quốc. Show all posts
Showing posts with label tam quốc. Show all posts

23.5.12

Mẩu chuyện tam quốc (1)

Cha Tào Tháo là Tào Tung, vốn xưa họ Hạ Hầu, nhận làm con nuôi quan trung thường thị Tào Đằng, nên đổi theo họ Tào. Tháo tiểu tự là A Man, và đặt một tên nữa là Cát Lợi. Lúc Tháo còn trẻ, thì chỉ thích săn bắn, ham múa hát, nổi tiếng là tay một tay cơ biến quyền mưu. Người chú thấy Tháo chơi bời vô độ, giận lắm, bèn mách với Tào Tung. Tung trách mắng Tháo, Tháo bèn nghĩ ra một kế, lúc thấy chú đến, giả tảng nằm quay ra đất, làm như trúng phong. Chú Tháo thấy vậy cả sợ, chạy đến bảo Tung, Tung vội lại xem, thấy Tháo không có bệnh chi cả, liền hỏi:

- Chú mày nói mày trúng phong, đã khỏi rồi à ?

- Thưa cha, thuở bé đến giờ con có bệnh ấy đâu! Chẳng qua chú ghét con, cho nên đặt điều ra thế.

Tung tưởng thật. Từ đấy người chú có kể tội Tháo, Tung đều không nghe nữa, nhân thế Tháo càng được tự do phóng đãng hơn xưa.


Suy nghĩ của tui: Tháo đã láo từ nhỏ :D